FUNDERAR DU PÅ ATT SÄLJA DIN FASTIGHET

HUR MAN KÖPER EN FASTIGHET I PORTUGAL

Om du planerar att köpa en fastighet i Portugal är det viktigt att du förstår det juridiska systmet och olika procedurer i samband med köpet. Vi rekommenderar därför att du, innan du undertecknar ett avtal, anlitar en portugisisk advokat/jurist. En sådan kan ge dig råd och analysera olika dokument i samband med köpet, och när det behövs agera för din räkning.

Marcela Proporties ser till att alla dokument finns på plats när vi lägger ut fastigheter till försäljning. 

Följande dokument bör kontrolleras av din jurist/advokat:

  • Certidão de Teor da Descrição Perdial: Detta dokument bevisar äganderätten till en fastighet.
  • Caderneta Perdial: Detta utfärdas av skattemyndigheten och bekräftar att fastigheten har registrerats för skatteändamål.
  • Alvara de Licença de Habitabilidade/Utilização: Detta utfärdas av kommunen (Camera Municipal) och visar att byggnaden uppfyller relevanta byggregler och är godkänd för avsett ändamål.
    Numero Fiscal:  Alla som köper en fastighet måste ha ett skattenummer. Du måste visa bestyrkta kopior av ditt pass och betala en mindre avgift för detta.

Försäljningsprocess:

När du har hittat vad du vill köpa börjar själva försäljningsprocessen i vilken advokatens medverkan vid flera tillfällen är viktig. Den består av ett antal olika steg:

Underteckna Contrato de promessa de compra e venda: Detta preliminära avtal ("löfteskontrakt") undertecknas av både säljare och köpare. Det innebär att fastigheten är reserverad under det att man t.ex ordnar med köpeskillingen. Det bör omfatta alla detaljer om fastigheten och de villkor man har kommit överens om; pris, slutdatum, inventarier som ingår i köpet etc.. Det krävs vanligtvis att köparen betalar minst 10 % av köpeskillingen vid undertecknandet av detta kontrakt.

Betala Imposto Municipal Sobre Transmissoes (IMT): Denna skatt skall betalas av köparen före undertecknandet av det slutliga kontraktet/överlåtelsehandlingen (Escritura de compra e venda). Bevis på att skatten betalats är nödvändigt för att fullfölja köpet inför en notarie. Beloppet kan variera, beroende på fastighetens pris, efter en glidande skala. Den maximala skatten är 6,5 % av fastighetens pris.

Underteckna Escritura de compra e venda.  Undertecknandet av det slutgiliga kontraket, som har upprättats på grundval av de dokument som rör fastigheten, sker inför en notarie. Både köpare och säljare (eller representanter för dem) måste närvara och underteckna handlingen. Vid undertecknandet betalas också återstående köpeskilling. Vid undertecknandet måste alla tidigare skatter och skulder (t.x. för vatten och el) gällade fastigheten var betalada, annars blir den som köper fastigheten ansvarig för dessa. 

Registo Perdial: Efter att själva överlåtelsehandlingen (kontraktet) har undertecknats måste bestyrkt kopia av handlingen bifogas till den ansökan som lämnas till registeringsmyndigheten för att få fastigheten registrerad på köparens namn. 

Notarie och registrering:  Betalning av notariens arvode och kostnader för registrering görs av köparen. Vanligen kan man räkna med att detta handlar om  cirka 1 % av fastighetspriset.

El, gas, vatten m.m: Efter att överlåtelsehandlingen har undertecknats är det viktigt att se till att alla räkningar som rör fastigheten kommer till dig. Din jurist/advokat kan hjälpa dig med detta.

Årlig fastighetsskatt (Imposto Municipal sobe Imóveis): Denna skatt betalas på fastigheten årligen och uppgår tilll ungefär mellan 0,4 och 0,8 % av beskattningsvärdet.

För hjälp att hitta en advokat se under fliken Service på vår hemsida

Obs! Tänk på att denna information inte ersätter professionell rådgivning och vi kan inte ansvara för någon slags förlust eller skada.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra vår service till dig. Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.   Policy för cookies